Akustični inženiring Decibel

Od meritev do izvedbe sanacij hrupa.

Domov  »  Zmanjševanje hrupa  »  Projektne rešitve

Projektne rešitve

Izvajamo celostne projektne rešitve zmanjševanja hrupa – od identifikacije problema do izvedbe. Rešujemo hrup na delovnih mestih v industriji in drugih dejavnostih, hrup iz industrije v okolje, hrup v poslovnih in stanovanjskih stavbah, hrup vozil in plovil in vsakršne druge probleme s hrupom. Nekaj primerov.

Projektne rešitve vsebujejo več faz:

Strokovni ogled stanja

 • seznanitev s problematiko
 • določanje protokola izvedbe meritev emisijskih parametrov hrupa po posameznih  virih
 • uskladitev možnosti in dopustnosti glede namestitve protihrupne opreme na sam vir hrupa, na pot razširjanja hrupa ali na delovno mesto

Meritve hrupa in analiza

Izvedemo podrobne meritve karakteristik vira hrupa in akustični odziv okolice vira hrupa. Meritve so nujni predpogoj za pravilno določitev protihrupnih ukrepov in opreme ter za učinkovito sanacijo.

Meritve hrupa obsegajo:

 • meritve emisijskih parametrov (na virih hrupa): ekvivalentne ravni hrupa frekvenčne karakteristike, impulzi, poudarjeni toni, itd.
 • meritve imisijskih parametrov (na delovnih mestih): ekvivalentne ravni hrupa, frekvenčni spektri, impulzi, poudarjeni toni, itd.

Izvedba meritev:

 • izvedejo se ob normalnem obratovanju na samem viru oz. neposredni bližini
 • pazimo, da je emisijska slika iz posameznega vira jasna (da niso zajeti sosednji viri, ki zameglijo sliko ali dajo napačne podatke)

Analiza rezultatov meritev:

 • pregled izmerjenih emisijskih vrednosti hrupa po posameznih virih z upoštevanjem frekvenčnih karakteristik
 • določijo se prispevki iz posameznega vira hrupa, ki vplivajo na obravnavano delovno mesto

Izdelava predloga rešitve

V odvisnosti od zahtevnosti in kompleksnosti problema izdelamo predlog rešitve (enostavnejši pirmeri), elaborat zmanjševanja hrupa (srednje zahtevni primeri) ali  sanacijski program (kompleksnejši primeri).

V predlogu/elaboratu/programu določimo potrebne konkretne ukrepe (primarne, sekundarne in terciarne) in konkretno protihrupno opremo, ocenimo stroške in predvidimo pričakovani rezultat.

Primarni ukrepi:

odprava/zmanjševanje  hrupa na samem viru hrupa

 • zvočno izolacijske kabine za stroje in naprave
 • zvočno izolacijski okrovi za dele strojev in naprav
 • antivibracijski elementi (če hrup nastaja zaradi vibracij)
 • dušilniki zvoka
 • drugi tehnični ukrepi in protihrupna oprema

Sekundarni ukrepi:

zmanjševanje hrupa na poti od vira hrupa (emisija) do delavca (imisija)

 • zvočno izolacijske predelne stene
 • protihrupni zasloni
 • absorberji zvoka 
 • zvočno izolacijske kabine za delavce
 • manj hrupna orodja in naprave (npr. izpihovalne šobe in pištole za stisnjen zrak)

Terciarni ukrepi:

varovalna oprema in organizacijski ukrepi

 • osebna varovalna oprema
 • kroženje delavcev med stroji
 • grupiranje strojev v kombinaciji s sekundarnimi ukrepi
 • tehnološke prilagoditve delovnih procesov

Izbor protihrupnih ukrepov in  protihrupne opreme

Odločitev katere protihrupne ukrepe bomo izvajali, katero opremo bomo uporabili in  kakšen bo vrstni red izvajanja je odvisna od:

 • ravni hrupa
 • števila in karakteristik virov hrupa
 • akustičnih lastnosti prostora
 • objekta oz. stroja na katerem je potrebno zmanjšati hrup
 • razpoložljivih sredstev
 • vrste drugih dejavnikov

Protihrupne ukrepe in opremo uskladimo tudi s tehnično-tehnološkimi zahtevami, prostorskimi možnostmi, varnostjo pri delu, požarno varnostjo, ipd.

Projektiranje protihrupne opreme

Izračunamo potrebne karakteristike izbrane protihrupne opreme (kabin, okrovov, dušilnikov,…), da bo doseženo potrebno dušenje hrupa. Velikokrat je potrebna  kombinacija različne protihrupne opreme. Pri načrtovanju in konstruiranju je bistvenega pomena  tudi izbira pravih materialov, načini tesnenja, izolacija vibracij in drugi detajli.

Izvedba protihrupne sanacije

Dobavimo in montiramo protihrupno opremo, izdelano po naših izračunih in načrtih. Po potrebi izvajamo nadzor nad montažo in kontrolne meritve.

Nekaj pogostih problemov s hrupom, ki jih rešujemo:

Hrup v industijskih dejavnostih - na delovnih mestih

 • hrup posameznih strojev ali naprav (štance, preše, agregati, peči, kovalni stoji, peskalni, tiskarski stroji, ipd.)
 • hrup posameznih postrojenj
 • hrup celotne proizvodnje
 • odmevni hrup v proizvodnih prostorih
 • hrup pretovora/raztovora
 • hrup ventilatorjev, agregatov oz. prezračevalnih sistemov, kogeneracij
 • potreba po zvočni izolaciji prostora v okviru proizvodnje (kontrolna ali pisarniška delovna mesta)

Hrup, ki se razširja v okolje

 • hrup elektro-transformatorskih postaj
 • hrup hladilnih agregatov, ventilatorjev, klimatskih naprav
 • hrup izpuhov in dimnikov

Hrup v drugih dejavnostih oz. objektih

(trgovska in logistična dejavnost, turizem (hoteli), poslovni in stanovanjski objekti…)

 • prezračevalni sistemi
 • kotlovnice

Hrup vozil in plovil:

 • lokomotive, traktorji, jadrnice,…


Potek projekta


Frekvenčna analiza hrupa


Sanacija hrupa v  okolje


Sanacija hrupa proizvodne linije


Sanacija hrupa strojev


Sanacija hrupa hladilnih stolpov